IWA CIEKAWOSTKI

Witamy

zapraszamy do oglądania najciekawszych informacji z naszego pobytu na iwie na naszej stronie facebokowej

http://www.facebook.com/pages/Cytadelaasg/376370262454649?ref=stream

IWA

WITAMY

W DNIACH 7 - 11 MARCA JESTEŚMY NA TARGACH

IWA

Z TEJ OKAZJI WSZYSTKIE ZAKUPY W SKLEPIE

STACJONARNYM UPRAWNIAJĄ DO WYPEŁNIENIA

DWÓCH KUPONÓW KONKURSOWYCH

W SOBOTĘ JESTEŚMY CZYNI OD 10 DO 13

POZDRAWIAMY

KONKURS SZKOLENIE STRZELECKIE

kokurs_plakat

REGULAMIN KONKURSU !!!


 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szkolenie strzeleckie” i jest zwany

dalej: "Konkursem".

2.Organizatorem Konkursu jest FIRMA PPHU TOM-LEX Tomasz Kuchta 03-984 Warszawa ul. Rychtera 1/92 z siedzibą w Warszawie ul. Burakowska 9 01-066 Warszawa.

3. Fundatorem nagród jest FIRMA PPHU TOM-LEX Tomasz Kuchta 03-984 Warszawa ul. Rychtera 1/92 z siedzibą w Warszawie ul. Burakowska 9 01-066 Warszawa, zwana dalej Cytadela ASG.

4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie

www.cytadelaasg.pl , oraz w siedzibach firm będących

Organizatorem Konkursu.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności

do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) W dniu 24.04.2013 będzie miała ukończone 16 lat

c) która w terminie od 21.02.2013 do 24.04.2013 dokona zakupu dowolnego

produktu w sklepie Cytadela ASG bądź poprzez jego stronę internetową www.cytadelaasg.pl

d) wypełni kupon konkursowy, który otrzyma w sklepie Cytadela ASG przy zakupie dowolnego produktu, bądź otrzyma go razem z wysłanym zakupionym towarem i poprawnie wypełniony odeśle na adres PPHU TOM-LEX ul. Burakowska 9 01-066 Warszawa

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących

warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2

pkt 1.

b) Osoba ,biorąca udział w Konkursie, która zakupiła dowolny produkt w sklepie Cytadela ASG bądź poprzez stronę internetową www.cytadelaasg.pl

c) wypełni kupon konkursowy, który otrzyma w sklepie Cytadela ASG przy zakupie dowolnego produktu, bądź otrzyma go razem z wysłanym zakupionym towarem i poprawnie wypełniony odeśle na adres PPHU TOM-LEX ul. Burakowska 9 01-066 Warszawa

d) każdorazowy zakup łączy się z otrzymaniem kolejnego kuponu konkursowego, zwiększającego szanse w losowaniu

 

§ 3

NAGRODY I LOSOWANIE

 

1. Nagrodami w Konkursie są dwa uczestnictwa w Szkoleniu strzeleckim z broni krótkiej w Parzęczewie w dniu 27.04.2013 organizowanym przez KAPAP Polska

.

5. Losowanie dwóch nagród odbędzie się w sklepie Cytadela ASG w Warszawie, 24.04.2013 o godzinie 12:00 w obecności właściciela

firmy będącej Organizatorem Konkursu.

- Tomasz Kuchta

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty

elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych

do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez

Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian

specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go

na stronie www.cytadelaasg.pl


Site Login